FALL WINTER 2016/2017
Woman Collection Fall/Winter 2016/17
ABITOArt. 4878.00 €
BORSAArt. 1098.00 €
PORSA IN PELLEArt 03G140.00 €
ABITOArt 4778.00 €
CAPPOTTOArt 29112.00 €
COLLO ECOPELLICCIAArt 0147.00 €
BORSAArt 0978.00 €
PORSA IN PELLEArt 08tra89.00 €
BORSA IN PELLEArt 03G126.00 €
MAGLIAArt 1864.00 €
STOLAArt 1947.00 €
BORSA IN PELLEArt 08TRA89.00 €
BORSA IN PELLEArt 05126.00 €
BORSA IN PELLEArt 10INTR140.00 €
BORSA IN PELLEArt 20154.00 €
ABITOArt 3975.00 €
CAPPOTTOArt 45112.00 €
COLLO ECOPELLICCIAArt 0147.00 €
BORSAArt 0739.00 €
BORSA IN PELLEArt 19140.00 €
ABITOArt 4164.00 €
BORSAArt 0639.00 €
BORSA IN PELLEArt 09134.00 €
BORSAArt 0284.00 €
ABITOArt 4073.00 €
CARDIGANArt 2270.00 €
COLLO ECOPELLICCIAArt 147.00 €
BORSAArt 0284.00 €
BORSAArt 01103.00 €
BORSAArt 01103.00 €
BORSAArt 0284.00 €
ABITOArt 3975.00 €
BORSAArt mb 857281.00 €
BORSAArt 20154.00 €
ABITOArt 4164.00 €
BORSAArt mb 845275.00 €
COLLO ECOPELLICCIAArt xx47.00 €
CAPPOTTOArt 29112.00 €
BORSA IN PELLEArt 20154.00 €
BORSA IN PELLEArt 12112.00 €
ABITOArt 4164.00 €
MAGLIAArt 1673.00 €
COLLO IN ECOPELLICCIAArt 147.00 €
BORSAArt CV018-181.00 €
BORSA IN PELLEArt 20154.00 €
BORSA IN PELLEArt 03G126.00 €
BORSA IN PELLEArt 05126.00 €
MAGLIAArt 2175.00 €
CAPPOTTOArt 46103.00 €
BORSA IN PELLEArt 03G126.00 €
BORSA IN PELLEArt 21154.00 €
MAGLIAArt 2067.00 €
BORSAArt 01103.00 €
BORSA IN PELLEArt 06140.00 €
BORSA IN PELLEArt 0784.00 €
ABITOArt 1047.00 €
GIACCAArt 4481.00 €
COLLO ECOPELLICCIAArt 147.00 €
BORSA IN PELLEArt 02P98.00 €
BORSA IN PELLEArt 0498.00 €
BORSA IN PELLEArt 02P98.00 €
BORSA IN PELLEArt 03G126.00 €
CARDIGANArt 2589.00 €
COLLO ECOPELLICCIAArt 147.00 €
BORSA IN PELLEArt 04112.00 €
CINTURAArt 1845.00 €
BORSA IN PELLEArt 05126.00 €
CARDIGANArt 0442.00 €
COLLO ECOPELLICCIAArt 147.00 €
BORSA IN PELLEArt 05126.00 €
BORSA IN PELLEArt 14129.00 €
BORSA IN PELLEArt 20154.00 €
GIACCAArt 4481.00 €
COLLO IN ECOPELLICCIAArt 147.00 €
CINTURAArt 1542.00 €
GONNAArt 0747.00 €
BORSA IN PELLEArt 12122.00 €
BORSAArt 0584.00 €
BORSA IN PELLEArt 20154.00 €
BORSAArt 0384.00 €
CARDIGANArt 0442.00 €
GONNAArt 0747.00 €
STOLA IN ECOPELLICCIAArt 2853.00 €
BAGArt 1098.00 €
BORSAArt 1098.00 €
ABITOArt 1361.00 €
STOLA IN ECOPELLICCIAArt 2853.00 €
BORSAArt 0978.00 €
BORSAArt 1098.00 €
BORSA IN PELLEArt 04112.00 €
ABITOArt 2067.00 €
CARDIGANArt 2270.00 €
COLLO IN ECOPELLICCIAArt 0147.00 €
BORSA IN PELLEArt 15154.00 €
BORSA IN PELLEArt 06140.00 €
BORSA IN PELLEArt 05126.00 €
BORSA IN PELLEArt 12112.00 €
ABITOArt 9873.00 €
CARDIGANArt 2270.00 €
COLLO IN ECOPELLICCIAArt 147.00 €
BORSA IN PELLEArt 1695.00 €
BORSA IN PELLEArt 10int140.00 €
COLLO ECOPELLICCIAArt 0147.00 €
CARDIGANArt 2589.00 €
CINTURAArt 1542.00 €
BORSA IN PELLEArt 18126.00 €
BORSA IN PELLEArt 21154.00 €
CLUTCHArt 2553.00 €
ABITOArt 4164.00 €
CAPPOTTOArt 35122.00 €
COLLO IN ECOPELLICCIAArt 147.00 €
BORSAArt 1767.00 €
CLUTCHArt 8445.00 €
BORSA IN PELLEArt 1695.00 €
BORSA IN PELLEArt 1695.00 €
ABITOArt 6845.00 €
CAPPOTTOArt 28120.00 €
COLLO IN ECOPELLICCIAArt 147.00 €
BORSA IN PELLEArt 1998.00 €
BORSA IN PELLEArt 06140.00 €
ABITOArt 1047.00 €
BORSA IN PELLEArt 20126.00 €
BORSA IN PELLEArt 09134.00 €
CLUTCHArt 8445.00 €
CLUTCHArt 8445.00 €
CLUTCHArt 2656.00 €
CLUTCHArt 2656.00 €
ABITOArt 2153.00 €
CAPPELLOArt 0156.00 €
ABITOArt 5156.00 €
CAPPELLOArt 0845.00 €
BORSA IN PELLEArt 05126.00 €
BORSA IN PELLEArt 08tra89.00 €
BORSA IN PELLEArt 0784.00 €
SPOLVERINOArt 781.00 €
CLUTCHArt 2150.00 €
ABITOArt 2153.00 €
SPOLVERINOArt 2059.00 €
GONNAArt 745.00 €
CLUTCHArt 2250.00 €
BORSAArt 0884.00 €
BORSAArt 0884.00 €
BORSAArt 0884.00 €
ABITOArt 8847.00 €
CLUTCHArt 2250.00 €
CAMICIAArt 9742.00 €
PANTALONEArt 9050.00 €
ABITOArt 9947.00 €
BORSA IN PELLEArt 18126.00 €
BORSAArt 0498.00 €
BORSA IN PELLEArt 18126.00 €
ABITOArt 0742.00 €
CARDIGANArt 2470.00 €
BORSAArt me1610-275.00 €
BORSAArt 0059.00 €
MAGLIAArt 6739.00 €
GONNAArt 0442.00 €
GILETArt 9753.00 €
BORSAArt oy50884.00 €
BORSAArt 0767.00 €
BORSAArt 0584.00 €
BORSAArt 0767.00 €
ABITOArt 8642.00 €
GIACCAArt 0792.00 €
BORSAArt cv1635-478.00 €
ABITOArt 6956.00 €
BORSAArt 0064.00 €
ABITOArt 5156.00 €
BORSAArt cv01298.00 €
BORSAArt 1375.00 €
CAPPELLOArt 0156.00 €
BORSAArt 1375.00 €
ABITOArt 9947.00 €
MAGLIAArt 0728.00 €
GONNAArt 0750.00 €
GIACCAArt 9356.00 €
BORSAArt 4153.00 €
ABITOArt 8847.00 €
BORSA IN PELLEArt 21154.00 €
BORSA IN PELLEArt 21154.00 €
BORSA IN PELLEArt 21154.00 €
ABITOArt 0767.00 €
BORSAArt me1610-275.00 €
CINTURAArt 1845.00 €
BORSAArt 1653.00 €
MAGLIAArt 2164.00 €
GONNAArt 0770.00 €
CINTURAArt 1542.00 €
CAPPELLOArt 0156.00 €
BORSAArt 0884.00 €
CAPPELLOArt 0156.00 €
ABITOArt 1656.00 €
STOLA ECO-PELLICCIAArt 2853.00 €
SPOLVERINOArt 9989.00 €
GONNAArt 0742.00 €
CINTURAArt 1542.00 €
COLLO ECO-PELLICCIAArt 0147.00 €
ABITOArt 0756.00 €
GILETArt 9753.00 €
BORSA IN PELLEArt 14129.00 €
BORSA IN PELLEArt 14129.00 €
BORSA IN PELLEArt 14129.00 €
ABITOArt 2153.00 €
GIACCAArt 2356.00 €
COLLO ECO-PELLICCIAArt 0147.00 €
BORSA PELLEArt 03g126.00 €
CARDIGANArt 0970.00 €
COLLO ECO-PELLICCIAArt 0147.00 €
ABITOArt 0845.00 €
CARDIGANArt 4345.00 €
COLLO ECO-PELLICCIAArt 0147.00 €
BORSA IN PELLEArt 17126.00 €
BORSA IN PELLEArt 17126.00 €
BORSA IN PELLEArt 17126.00 €
GIACCAArt 9873.00 €
GONNAArt 3650.00 €
COLLO ECO-PELLICCIAArt 0147.00 €
CLUTCHArt 5739.00 €
CINTURAArt 3125.00 €
STOLA PELOArt 2853.00 €
GIACCAArt 0253.00 €
GONNAArt 5356.00 €
COLLO DI PELOArt 0147.00 €
CINTURAArt 1542.00 €
BORSA IN PELLEArt 19140.00 €
BORSA IN PELLEArt 19140.00 €
BORSA IN PELLEArt 19140.00 €
SPOLVERINOArt 4484.00 €
ABITOArt 0845.00 €
STOLA ECO-PELLICCIAArt 2853.00 €
BORSA IN PELLEArt 02p98.00 €
GIACCA ECO-PELLICCIAArt 07129.00 €
GONNAArt 0756.00 €
STOLA ECO-PELLICCIAArt 2853.00 €
CLUTCHArt 0942.00 €
CAPPOTTOArt 28120.00 €
ABITOArt 0745.00 €
COLLO ECO-PELLICCIAArt 0147.00 €
CHIODOArt 6392.00 €
GONNEArt 3650.00 €
COLLO ECO-PELLICCIAArt 0147.00 €
CAPPOTTOArt 30112.00 €
ABITOArt 6453.00 €
COLLO ECO-PELLICCIAArt 0147.00 €
BORSA PELLEArt 04112.00 €
GIACCA ECO-PELLEArt 0756.00 €
GONNAArt 5356.00 €
COLLO ECO-PELLICCIAArt 0147.00 €
BORSA PELLEArt mb7743134.00 €
GIACCAArt 9873.00 €
GONNAArt 5356.00 €
COLLO ECO-PELLICCIAArt 0047.00 €
CINTURAArt 1542.00 €
GIUBBOTTO ECO-PELLEArt 0753.00 €
GONNAArt 0750.00 €
COLLO ECO-PELLICCIAArt 0147.00 €
CINTURAArt 4153.00 €
CAPPOTTOArt 46103.00 €
ABITOArt 2153.00 €
COLLO ECO-PELLICCIAArt 0147.00 €
BORSA IN PELLEArt 03g126.00 €
CAPPOTTOArt 9589.00 €
GIACCAArt 7031.00 €
MAGLIAArt 3028.00 €
GONNAArt 1550.00 €
FOULARDArt xx12.00 €
CARDIGANArt 0645.00 €
MAGLIAArt 0333.00 €
GONNAArt 0756.00 €
FOULARDArt xx12.00 €
GIACCAArt 9873.00 €
GONNAArt 0742.00 €
CHIODOArt 6392.00 €
FOULARDArt xx12.00 €
SPOLVERINOArt 0781.00 €
ABITOArt 0767.00 €
COLLANAArt xx42.00 €
ABITOArt 3656.00 €
GONNAArt 0750.00 €
BORSAArt 2547.00 €
FOULARDArt xx12.00 €
SPILLAArt xx10.00 €
SPOLVERINOArt 9589.00 €
GONNAArt 0754.00 €
FOULARDArt xx12.00 €
CINTURAArt 1542.00 €
SPILLAArt xx10.00 €
ABITOArt 2850.00 €
FOULARDArt 5325.00 €
SPOLVERINOArt 9439.00 €
CHIODOArt 0753.00 €
ABITOArt 3161.00 €
GONNAArt 0742.00 €
BORSAArt 1547.00 €
GONNAArt 0745.00 €
BORSA IN PELLEArt 03G126.00 €
SPILLAArt xx10.00 €
CAPPOTTOArt 45129.00 €
ABITOArt 4656.00 €
BORSAArt 0364.00 €
SPOLVERINOArt 9439.00 €
GONNAArt 0742.00 €
BORSAArt mb859287.00 €
SPILLAArt xx10.00 €
FOULARDArt xx12.00 €
ABITOArt 9947.00 €
CARDIGANArt 0550.00 €
FOULARDArt xx12.00 €
ABITOArt 2450.00 €
FOULARDArt xx12.00 €
CARDIGANArt 4381.00 €
SPILLAArt xx50.00 €
BORSAArt 1610-178.00 €
CAPPOTTOArt 0761.00 €
CAPPOTTO FANTASIAArt 50112.00 €
CAPPOTTOArt 51112.00 €
MAGLIAArt 0333.00 €
GONNAArt 0750.00 €
SCIARPAArt 1928.00 €
CAPPOTTOArt 50112.00 €
STOLA ECO-PELLICCIAArt 2853.00 €
{DESC}{PRICE}
CAPPOTTOArt 29112.00 €
CARDIGANArt 0645.00 €
ABITOArt 4778.00 €
SCIARPAArt 1928.00 €
CAPPOTTOArt 16112.00 €
STOLA ECO-PELLICCIAArt xx77.00 €
CLUTCHArt 7136.00 €
{DESC}{PRICE}
CAPPOTTOArt 6681.00 €
ABITOArt 4656.00 €
COLLO ECO-PELLICCIAArt 0147.00 €
FOULARDArt 6825.00 €
CAPPOTTOArt 6073.00 €
ABITOArt 2050.00 €
FOULARDArt 0228.00 €
BORSAArt 0364.00 €
SPILLAArt xx10.00 €
CAPPOTTOArt 6167.00 €
SCIARPAArt 6736.00 €
BORSAArt mb845275.00 €
CAPPOTTOArt 6681.00 €
CARDIGANArt 0750.00 €
FOULARDArt 0228.00 €
CAPPOTTOArt 6681.00 €
ABITOArt 4656.00 €
STOLA ECO-PELLICCIAArt 02853.00 €
PANTALONEArt 0761.00 €
FOULARDArt 0228.00 €
CLUTCHArt 7956.00 €
CAPPOTTOArt 6681.00 €
ABITOArt 3456.00 €
STOLA ECO-PELLICCIAArt 2753.00 €
CLUTCHArt 6361.00 €
GIACCAArt 6847.00 €
GONNAArt 7056.00 €
COLLO ECO-PELLICCIAArt 0147.00 €
CINTURAArt 1845.00 €
CLUTCHArt 7647.00 €
GONNAArt 0742.00 €
SCIARPAArt xx28.00 €
BORSAArt 0978.00 €
CARDIGANArt 0970.00 €
COLLO ECO-PELLICCIAArt 0147.00 €
{DESC}{PRICE}
CAPPOTTOArt 6073.00 €
ABITOArt 6350.00 €
SCIARPAArt 0228.00 €
CAPPOTTOArt 6073.00 €
ABITOArt 6350.00 €
FOULARDArt xx12.00 €
BORSAArt 1547.00 €
PIUMINOArt 6781.00 €
SCIARPAArt 0228.00 €
BORSAArt 1547.00 €
STOLA ECO-PELLICCIAArt 7289.00 €
CLUTCHArt 8839.00 €
MAGLIAArt 2589.00 €
CARDIGANArt 7973.00 €
SCIARPAArt xx28.00 €
CINTURA DI PELLEArt 3322.00 €
CAPPOTTOArt 62123.00 €
ABITOArt 9947.00 €
STOLA ECO-PELLICCIAArt 7289.00 €
SCIARPAArt xx22.00 €
GIACCAArt 8356.00 €
ABITOArt 0770.00 €
CINTURA PELLEArt 3322.00 €
GIACCAArt 8459.00 €
GONNAArt 0750.00 €
FOULARDArt 0228.00 €
CINTURAArt 1845.00 €
ABITOArt 6350.00 €
COLLO ECO-PELLICCIAArt 0147.00 €
CINTURA PELLEArt 3322.00 €
AJM srl P.IVA 00864561204 - Site By: LoZooDiVenere